โครงสร้าง/กรอบอัตรากำลัง

 โครงสร้าง/กรอบอัตรากำลัง ก.ร.ป. 

 

นายชีวิน อภิบาลบุญชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ

 

นายนพพร ทิพวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวเยาวลักษณ์ โรจนบุรานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายผดุงศักดิ์ กะรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววิลาวัลย์  โยธี
นักจัดการงานทั่วไป
นางรัชฎาภรณ์ จำลอง
เจ้าหน้าที่กลุ่ม ก.ร.ป.

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,356