โครงสร้าง/กรอบอัตรากำลัง

 โครงสร้าง/กรอบอัตรากำลัง ก.รป.

 

นายชีวิน อภิบาลบุญชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ
 

 

 
 
 นายวุฒิวิวัฒน์ ศุภนิมิตวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
นางเยาวลักษณ์ โรจนบุรานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   

นายผดุงศักดิ์ กะรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาววิลาวัลย์ โยธี
นักจัดการงานทั่วไป

 
นางสาวสุภาพร สุกประเสริฐ
เจ้าหน้าที่กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฯ
         
       

 

         
       

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 41,401