โครงสร้าง/กรอบอัตรากำลัง

 โครงสร้าง/กรอบอัตรากำลัง

              กลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ

 

นางสาวพัชราภรณ์ จันทรณิธานศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มรับเรื่องราวร้องทุกข์และประสานราชการ
 

 

 
 
 นางสาวเสาวลักษณ์              ชาญเชี่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
- ว่าง -
  เจ้าพนักงานธุรการ     ชำนาญงาน
 
   

นายผดุงศักดิ์ กะรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป

 

นางสาววิลาวัลย์ โยธี
นักจัดการงานทั่วไป

 
        นางสาวสุภาพร             สุกประเสริฐ
เจ้าหน้าที่กลุ่มรับเรื่องราว  ร้องทุกข์ฯ
         
       

 

         
       

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,524