อำนาจหน้าที่

 อำนาจหน้าที่ ก.รป. 

(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,566